واحد پول

Vancouver Dedi

 • YVR - e3 Xeon 1230 - 100Mbps/30TB

  • Vancouver Canada, e3 Xeon 1230, 16GB RAM, 250GB SSD, IPMI/Remote KVM, DDoS Mitigation, /29 IPv4, /64 IPv6, 100Mbps/30TB on 1Gbps port
 • YVR - e3 Xeon 1230 - 250Mbps/80TB

  • Vancouver Canada, e3 Xeon 1230, 32GB RAM, 250GB SSD, IPMI/Remote KVM, DDoS Mitigation, /29 IPv4, /64 IPv6, 250Mbps/80TB on 1Gbps port
 • YVR - e3 Xeon 1230 - 250Mbps/80TB w/ SAN

  • Vancouver Canada, e3 Xeon 1230, 32GB RAM, 200GB SAN @ 10Gbps, IPMI/Remote KVM, DDoS Mitigation, /29 IPv4, /64 IPv6, 250Mbps/80TB on 1Gbps port
 • YVR - e3 Xeon 1230 - 500Mbps/160TB

  • Vancouver Canada, e3 Xeon 1230, 32GB RAM, 4x250GB SSD, IPMI/Remote KVM, DDoS Mitigation, /29 IPv4, /64 IPv6, 500Mbps/160TB on 10Gbps port
 • YVR - e3 Xeon 1230 - 500Mbps/160TB w/ SAN

  • Vancouver Canada, e3 Xeon 1230, 32GB RAM, 2x500GB SSD & 200GB SAN @ 10Gbps on second dedicated port, IPMI/Remote KVM, DDoS Mitigation, /29 IPv4, /64 IPv6, 500Mbps/160TB on 10Gbps port
 • YVR - 2x e5 Xeon 2650 - 1Gbps/320TB

  • Vancouver Canada, Dual e5 Xeon 2650, 128GB RAM, 2x500GB SSD & 8x3TB HDD, IPMI/Remote KVM, DDoS Mitigation, /29 IPv4, /64 IPv6, 1Gbps/320TB on 10Gbps port